TOP PHÚ HỘ ATHENA
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. TocTim 125,100,000
 • 2. ANHLEE 120,000,000
 • 3. JayB 95,000,000
 • 4. lThanMal 80,000,000
 • 5. ThienLong 75,000,000
 • 6. TocBac 71,000,000
 • 7. eSamHoon 71,000,000
 • 8. KeHuyDiet 70,500,000
 • 9. ToacBiBip 70,000,000
 • 10. zVip 65,000,000
TOP PHÚ HỘ COMING SOON
 • # Nhân Vật Nạp
Tên sự kiện Sub Thời Gian Map (Tọa Độ)
Bình đoàn Kim Long 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 4 giờ 1 lần - Bắt đầu từ 00:00 Lorencia - Noria - Devias - Tarkan - Atlans -Lacleon
 
Bình đoàn Xích Long 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 4 giờ 1 lần - Bắt đầu từ 02:00 Lorencia - Noria - Devias 
 
Boss Kundun 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Hồi sinh 24h sau khi chết Kalima 6.7
Binh đoàn Thỏ Ngọc 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 4h - 12h - 20h Lost Tower - Lorencia
Binh đoàn Hỏa Diệm 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 0h - 8h - 16h Lost Tower - Lorencia
Lâu Đài Máu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 0:30 - 2:30 - 4:30 - 6:30 - 8:30 - 10:30 - 12:30 - 14:30 - 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 Tỷ lệ rơi Ngọc cao
Quảng Trường Quỷ 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 1:15 - 3:15 - 5:15 - 7:15 - 9:15 - 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15 - 23:15 Tỷ lệ rơi Ngọc cao
Hỗn Nguyên Lâu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 1h - 3h - 5h - 7h - 9h - 11h - 13h - 15h - 17h - 19h - 21h - 23h Đồ Thần - Ngọc
Mesuda Event 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 7:45 - 19:45 PeaceSwamp - Item cấp 6-7
Raklion Event 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 9:20 - 15:20 - 21:20 LaCleon - Item cấp 6-7
Battle Royale 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 2:30 - 6:30 - 10:30 - 13:00 - 17:00 - 21:00 50.000 Wcoin
Binh Đoàn Phù Thủy 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 1:30 - 3:30 - 5:30 - 7:30 - 9:30 - 11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30 - 23:30 Lorencia - Noria - Devias

 

 

Thời Gian Sự Kiện
00:00 Kim Long Xâm Lược Binh Đoàn Hỏa Diệm
00:30 Lâu Đài Máu  
01:00 Hỗn Nguyên Lâu  
01:15 Quảng Trường Quỷ  
01:30 Binh Đoàn Phù Thủy  
02:00 Xích Long Xâm Lược  
02:30 Lâu Đài Máu Battle Royale
03:00 Hỗn Nguyên Lâu  
03:15 Quảng Trường Quỷ  
03:30 Binh Đoàn Phù Thủy  
04:00 Kim Long Xâm Lược Binh Đoàn Thỏ Ngọc
04:30 Lâu Đài Máu  
05:00 Hỗn Nguyên Lâu  
05:15 Quảng Trường Quỷ  
05:30 Binh Đoàn Phù Thủy  
06:00 Xích Long Xâm Lược  
06:30 Lâu Đài Máu Battle Royale
07:00 Hỗn Nguyên Lâu  
07:15 Quảng Trường Quỷ  
07:30 Binh Đoàn Phù Thủy  
07:45 Medusa Event  
08:00 Kim Long Xâm Lược Binh Đoàn Hỏa Diệm
08:30 Lâu Đài Máu  
09:00 Hỗn Nguyên Lâu  
09:15 Quảng Trường Quỷ  
09:20 Raklion Event  
09:30 Binh Đoàn Phù Thủy  
10:00 Xích Long Xâm Lược  
10:30 Lâu Đài Máu Battle Royale
11:00 Hỗn Nguyên Lâu  
11:15 Quảng Trường Quỷ  
11:30 Binh Đoàn Phù Thủy  
12:00 Kim Long Xâm Lược Binh Đoàn Thỏ Ngọc
12:30 Lâu Đài Máu  
13:00 Hỗn Nguyên Lâu Battle Royale
13:15 Quảng Trường Quỷ  
13:30 Binh Đoàn Phù Thủy  
14:00 Xích Long Xâm Lược  
14:30 Lâu Đài Máu  
15:00 Hỗn Nguyên Lâu  
15:15 Quảng Trường Quỷ  
15:20 Raklion Event  
15:30 Binh Đoàn Phù Thủy  
16:00 Kim Long Xâm Lược Binh Đoàn Hỏa Diệm
16:30 Lâu Đài Máu  
17:00 Hỗn Nguyên Lâu Battle Royale
17:15 Quảng Trường Quỷ  
17:30 Binh Đoàn Phù Thủy  
18:00 Xích Long Xâm Lược  
18:30 Lâu Đài Máu  
19:00 Hỗn Nguyên Lâu  
19:15 Quảng Trường Quỷ  
19:30 Binh Đoàn Phù Thủy  
19:45 Medusa Event  
20:00 Kim Long Xâm Lược Binh Đoàn Thỏ Ngọc
20:30 Lâu Đài Máu  
21:00 Hỗn Nguyên Lâu Battle Royale
21:15 Quảng Trường Quỷ  
21:20 Raklion Event  
21:30 Binh Đoàn Phù Thủy  
22:00 Xích Long Xâm Lược  
22:30 Lâu Đài Máu  
23:00 Hỗn Nguyên Lâu  
23:15 Quảng Trường Quỷ  
23:30 Binh Đoàn Phù Thủy  
24:00 Kim Long Xâm Lược Binh Đoàn Hỏa Diệm

 
THỜI GIAN SỰ KIỆN