Lịch Sự kiện trong Game - MU Tiên Linh 2 - Thích Thì Chiến Không Thích Thì Chiến
TOP PHÚ HỘ ATHENA
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. TocBac 40,000,000
 • 2. ThuHaNoi 25,000,000
 • 3. ZeroRF 25,000,000
 • 4. ThoLamVuon 25,000,000
 • 5. GiangSpark 20,345,000
 • 6. Impossible 20,000,000
 • 7. ichigo 20,000,000
 • 8. PhePha 20,000,000
 • 9. zZBeMapZz 15,000,000
 • 10. Thich 12,800,000
TOP PHÚ HỘ COMING SOON
 • # Nhân Vật Nạp

 

Tên sự kiện Sub Thời Gian Map (Tọa Độ)
Bình đoàn Kim Long 2 - 5 - 9 4 giờ 1 lần - Bắt đầu từ 00:00 Lorencia - Noria - Devias - Tarkan - Atlans
Bình đoàn Xích Long 2 - 5 - 9 4 giờ 1 lần - Bắt đầu từ 02:00 Lorencia - Noria - Devias
Boss Kundun 2 - 5 - 9 Kundun hồi sinh 24h sau khi chết Kalima 6.7
Binh đoàn Thỏ Ngọc 2 - 5 - 9 4h - 12h - 20h Atlans (41, 22); Atlans (42, 11); Atlans (21, 35)
Binh đoàn Hỏa Diệm 2 - 5 - 9 0h - 8h - 16h Atlans (41, 22); Atlans (42, 11); Atlans (21, 35)
Lâu Đài Máu 2 - 5 - 9 0:30 - 2:30 - 4:30 - 6:30 - 8:30 - 10:30 - 12:30 - 14:30 - 16:30 - 18:30 - 20:30 - 22:30 Tỷ lệ rơi Ngọc cao
Quảng Trường Quỷ 2 - 5 - 9 1:15 - 3:15 - 5:15 - 7:15 - 9:15 - 11:15 - 13:15 - 15:15 - 17:15 - 19:15 - 21:15 - 23:15 Tỷ lệ rơi Ngọc cao
Hỗn Nguyên Lâu 2 - 5 - 9 1h - 3h - 5h - 7h - 9h - 11h - 13h - 15h - 17h - 19h - 21h - 23h Đồ Thần - Ngọc
Mesuda Event 2 - 5 - 9 7:45 - 19:45 PeaceSwamp - Item cấp 6-7
Raklion Event 2 - 5 - 9 Selupan hồi sinh 8h sau khi chết LaCleon - Item cấp 6-7
Battle Royale 2 - 9 2:30 - 6:30 - 10:30 - 13:00 - 17:00 - 21:00 50.000 Wcoin
Binh Đoàn Phù Thủy 2 - 5 - 9 1:30 - 3:30 - 5:30 - 7:30 - 9:30 - 11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30 - 23:30 Lorencia - Noria - Devias
TvT Event 9 3:30 - 7:30 - 11:30 - 15:30 - 19:30 - 23:30 Lorencia (129, 119)
Pháo Đài Sói 20 01:45 - 03:45 - 05:45 - 07:45 - 09:45 - 11:45 - 13:45 - 15:45 - 17:45 - 19:45 Crywolf (121, 32)
Việt Dã 9 0:00 - 4:00 - 8:00 - 12:00 - 16:00 - 20:00 Lorencia (135, 166)
GvG Event 9 10:00 - 12:00 - 14:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 Devias (215, 47)
Ferae Xâm Lược 2 - 5 01:00 - 05:00 - 09:00 - 13:00 - 17:00 - 21:00 Ferea (24, 123)

 

 

 

 

 

Thời Gian Sự Kiện
00:00 Kim Long Xâm Lược Binh Đoàn Hỏa Diệm Việt Dã  
00:30 Lâu Đài Máu Lâu Đài Máu    
00:45   Pháo Đài Sói    
01:00 Hỗn Nguyên Lâu Ferea Xâm Lược    
01:15 Quảng Trường Quỷ Quảng Trường Quỷ    
01:30 Binh Đoàn Phù Thủy Binh Đoàn Phù Thủy    
01:45 Pháo Đài Sói Pháo Đài Sói    
02:00 Xích Long Xâm Lược Xích Long Xâm Lược    
02:30 Lâu Đài Máu Battle Royale    
02:45 Pháo Đài Sói Pháo Đài Sói    
03:00 Hỗn Nguyên Lâu      
03:15 Quảng Trường Quỷ Quảng Trường Quỷ    
03:30 Binh Đoàn Phù Thủy TvT Event    
03:45 Pháo Đài Sói      
04:00 Kim Long Xâm Lược Binh Đoàn Thỏ Ngọc Việt Dã  
04:30 Lâu Đài Máu      
04:45 Pháo Đài Sói      
05:00 Hỗn Nguyên Lâu Ferea Xâm Lược    
05:15 Quảng Trường Quỷ Quảng Trường Quỷ    
05:30 Binh Đoàn Phù Thủy      
05:45 Pháo Đài Sói      
06:00 Xích Long Xâm Lược      
06:30 Lâu Đài Máu Battle Royale    
06:45 Pháo Đài Sói      
07:00 Hỗn Nguyên Lâu      
07:15 Quảng Trường Quỷ Quảng Trường Quỷ    
07:30 Binh Đoàn Phù Thủy TvT Event    
07:45 Medusa Event Pháo Đài Sói    
08:00 Kim Long Xâm Lược Binh Đoàn Hỏa Diệm Việt Dã  
08:30 Lâu Đài Máu      
08:45 Pháo Đài Sói      
09:00 Hỗn Nguyên Lâu Ferea Xâm Lược    
09:15 Quảng Trường Quỷ Quảng Trường Quỷ    
09:20 Raklion Event      
09:30 Binh Đoàn Phù Thủy      
09:45 Pháo Đài Sói      
10:00 Xích Long Xâm Lược GvG Event    
10:30 Lâu Đài Máu Battle Royale    
10:45 Pháo Đài Sói      
11:00 Hỗn Nguyên Lâu      
11:15 Quảng Trường Quỷ Quảng Trường Quỷ    
11:30 Binh Đoàn Phù Thủy TvT Event    
11:45 Pháo Đài Sói      
12:00 Kim Long Xâm Lược Binh Đoàn Thỏ Ngọc Việt Dã GvG Event
12:30 Lâu Đài Máu      
12:45 Pháo Đài Sói      
13:00 Hỗn Nguyên Lâu Ferea Xâm Lược    
13:15 Quảng Trường Quỷ Quảng Trường Quỷ    
13:30 Binh Đoàn Phù Thủy      
13:45 Pháo Đài Sói      
14:00 Xích Long Xâm Lược GvG Event    
14:30 Lâu Đài Máu      
14:45 Pháo Đài Sói      
15:00 Hỗn Nguyên Lâu      
15:15 Quảng Trường Quỷ Quảng Trường Quỷ    
15:20 Raklion Event      
15:30 Binh Đoàn Phù Thủy TvT Event    
15:45 Pháo Đài Sói      
16:00 Kim Long Xâm Lược Binh Đoàn Hỏa Diệm Việt Dã  
16:30 Lâu Đài Máu      
16:45 Pháo Đài Sói      
17:00 Hỗn Nguyên Lâu Ferea Xâm Lược    
17:15 Quảng Trường Quỷ Quảng Trường Quỷ    
17:30 Binh Đoàn Phù Thủy      
17:45 Pháo Đài Sói      
18:00 Xích Long Xâm Lược GvG Event    
18:30 Lâu Đài Máu      
18:45 Pháo Đài Sói      
19:00 Hỗn Nguyên Lâu      
19:15 Quảng Trường Quỷ Quảng Trường Quỷ    
19:30 Binh Đoàn Phù Thủy TvT Event    
19:45 Medusa Event Pháo Đài Sói    
20:00 Kim Long Xâm Lược Binh Đoàn Thỏ Ngọc Việt Dã GvG Event
20:30 Lâu Đài Máu      
20:45 Pháo Đài Sói      
21:00 Hỗn Nguyên Lâu Ferea Xâm Lược    
21:15 Quảng Trường Quỷ Quảng Trường Quỷ    
21:20 Raklion Event      
21:30 Binh Đoàn Phù Thủy      
21:45 Pháo Đài Sói      
22:00 Xích Long Xâm Lược Xích Long Xâm Lược    
22:30 Lâu Đài Máu      
22:45 Pháo Đài Sói      
23:00 Hỗn Nguyên Lâu      
23:15 Quảng Trường Quỷ Quảng Trường Quỷ    
23:30 Binh Đoàn Phù Thủy TvT Event    
23:45 Pháo Đài Sói      
24:00 Kim Long Xâm Lược Binh Đoàn Hỏa Diệm Việt Dã  

 
THỜI GIAN SỰ KIỆN