Thông tin Reset - MU Tiên Linh 2 - Thích Thì Chiến Không Thích Thì Chiến
TOP PHÚ HỘ ATHENA
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. ThienLong 250,000,000
 • 2. MGJayB 190,000,000
 • 3. zVip 176,000,000
 • 4. eSamHoon 165,000,000
 • 5. MAGIOI 160,000,000
 • 6. 1CaiTen 160,000,000
 • 7. ANHLEE 155,000,000
 • 8. TocNau 152,000,000
 • 9. TocTim 150,100,000
 • 10. Giua2HonBi 150,000,000
TOP PHÚ HỘ COMING SOON
 • # Nhân Vật Nạp

Reset VIP VÀNG

Level Zen Chao Create Blue Point

Mệnh

lệnh

1 - 50
200 (250)
0
0
0
0
390
0
51 - 200
300 (350)
0
0
0
0
260
0
201 - 400
350 (400)
0
0
0
0
130
0
401 - 9999
350 (400)
0
0
0
0
65
0

 

Reset VIP BẠC

       

Level Zen Chao Create Blue Point

Mệnh

lệnh

1 - 50
200 (250)
0
0
0
0
360
0
51 - 200
300 (350)
0
0
0
0
240
0
201 - 400
350 (400)
0
0
0
0
120
0
401 - 9999
350 (400)
0
0
0
0
60
0

 

Reset VIP ĐỒNG

Level Zen Chao Create Blue Point

Mệnh

lệnh

1 - 50
200 (250)
0
0
0
0
330
0
51 - 200
300 (350)
0
0
0
0
220
0
201 - 400
350 (400)
0
0
0
0
110
0
401 - 9999
350 (400)
0
0
0
0
55
0

 

Reset thường

Level Zen Chao Create Blue Point

Mệnh lệnh

1 - 50
250
0
0
0
0
330
0
51 - 200
350
0
0
0
0
220
0
201 - 400
400
0
0
0
0
110
0
401 - 9999
400
0
0
0
0
55
0

 
THỜI GIAN SỰ KIỆN